Boxmeerse Zwem-
& PoloClub · Sinds 1963 ·

 • Laatste nieuws
 • Hoogkoor Boxmeer
  Dinsdag 29 september 2020
  Protocol Waterpolo-wedstrijden en Corona

  COVID regels vanuit KNZB
   

  De lokale accommodaties  bepaald hoeveel mensen aanwezig mogen zijn

  Bij aankomst in de accommodatie is er een medewerker van de accommodatie en/of Coronacoördinator die de scheidsrechter in de hal van de accommodatie opvangt (zichtbaar hesje dragen)

  Volg de aanwijzingen op van het personeel van de accommodatie en/of de Corona-coördinator

  Volg looproutes en overige instructies op die gelden in die accommodatie

  Het lokale wedstrijdprotocol wordt door de thuisspelende ploeg vooraf en duidelijk kenbaar gemaakt aan de scheidsrechter van dienst
  • 
  https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/coronaprotocol_wedstrijdsport/
  ​•
  Per wedstrijd is een Corona-coördinator aanwezig in de zwemzaal

  Verantwoordelijk voor een ordentelijk verloop van de wedstrijden als het gaat om het
  naleven van Coronaprotocollen.

  Zijn/haar taak dat officials– jurytafel – scheidsrechters – beoordelaars en overige vrijwilligers hun taak op een veilige manier kunnen uitoefenen binnen de geldende afstandsrestricties

  Dit is een aparte functie en wordt niet gecombineerd met een andere rol (zoals
  bijvoorbeeld de speaker, de teammanager van de thuisploeg o.i.d.)

  De Corona- coördinator is herkenbaar voor iedereen (gekleurd hesje aan)

  Bij aankomst in het zwembad meldt de scheidsrechter zich bij de coördinator

  De partner van de scheidsrechter is altijd welkom en krijgt een plek

  Indien er geen coördinator aanwezig is wordt de wedstrijd niet gespeeld.

  Het ontvangstprotocol zoals we dat kennen is aangepast om de Corona-
  maatregelen te kunnen waarborgen.

  Instructie hieromtrent wordt door de thuisvereniging gegeven

  De Corona  - coördinator geeft instructie van de Corona- maatregelen in die
  accommodatie

  Hij/zij wijst de weg naar de kleedkamer & welke route je dient te lopen om vanuit de
  kleedkamer naar de zwemzaal te komen

  In de zwemzaal is eveneens duidelijk waar je je spullen kan laten en hoe de
  looproutes zijn

  Maak in overleg met de Corona-coördinator afspraken over de warming up (tijd en ruimte)

  Voor de officials achter de jurytafel gelden de 1½ meter- norm, er is geen sprake van ontheffing in het kader van sportbeoefening

  Een officialplaats kan worden afgeschermd met bijvoorbeeld plastic wanden

  De juryleden kleden zich zoveel mogelijk thuis om

  De te gebruiken materialen, tablet, klok, 30 seconden, pen, fluit & vlaggen worden bij wisseling van officials gedesinfecteerd

  Desinfectiemiddel is aanwezig bij de jurytafel
   

  De zitplaats van de coach bevindt zich op de achterlijn naast het speelveld
  met de 1½ norm t.o.v. de spelersbank

  De zitplaatsen van de assistentcoach & teammanager zijn volgens de 1½     norm t.o.v. elkaar, de coach & de spelersbank

  Indien deze opstelling niet mogelijk is wordt de wedstrijd niet gespeeld
   
  Tijdens rustmomenten, time out– voorbespreking dient de 1½ norm in acht te
  worden genomen

  Alleen tijdens de feitelijke sportbeoefening is spelcontact toegestaan

  Voor volwassenen (> 18 jaar) op de spelersbank wordt de 1½norm aangehouden

  Voor de spelersbank wordt toegestaan gebruik te maken van de ruimte achter het speelveld tot max. 2 meter. Dit is alleen van toepassing als de accommodatie geen andere mogelijkheid heeft om de spelersbank anders te plaatsen volgens de 1½     norm

  Indien deze opstelling niet mogelijk is wordt de wedstrijd niet gespeeld

  Bij de spelersbank staan minimaal 2 emmers gevuld met chloorwater uit het
  zwembad, om te gebruiken voor het desinfecteren van de spelersbank

  De sporters verlaten na de wedstrijd de accommodatie of hij/zij wordt onderdeel van het publiek waarbij hij/zij dus meetelt voor de maximale aantallen aanwezigen
   

  Bij wedstrijden waarbij teams worden voorgesteld aan de toeschouwers, vindt het voorstellen plaats in het water tijdens de warmingup

  De spelers liggen in een rij van goal tot middenlijn

  Bij wisselen van speelhelften moet rekening gehouden worden met de 1½ meter norm

  De looproute en organisatie kan in ieder zwembad verschillen!

  De Corona- coördinator heeft de scheidsrechter en de bezoekende ploeg hierover voor de wedstrijd duidelijk geïnformeerd
   

  Schudt geen handen!

  De controle van de spelerspassen vindt plaats via je eigen mobiele telefoon en op gepaste afstand

  Nagels worden gecontroleerd – zonder aanraken van spelers

  Het vieren van een doelpunt kan alleen plaats vinden door een individu met gepaste afstand (1½ meter) en anders niet
  -
  Sanctie niet naleven: direct rood

  Het uitvoeren van een wissel vindt plaats met inachtneming van de 1½ meter norm de verantwoordelijkheid ligt bij de teams zelf

  Voor het publiek is geforceerd stemgebruik (schreeuwen, zingen of spreekkoren) is niet toegestaan
  -
  Sanctie & procedure : zie volgende sheet
   
   
  Indien het publiek zich niet houdt aan deze Coronamaatregel geldt het volgende:

  De scheidsrechter legt de wedstrijd stil en legt de Corona- coördinator uit wat er speelt

  Indien duidelijk is wie het is, zal de Corona coördinator diegene verzoeken de
  zwemzaal te verlaten, is dat onduidelijk dan verlaat het hele publiek het bad

  De wedstrijd wordt pas hervat als die persoon en/of het publiek uit de zwemzaal is

  Indien die persoon en/of het publiek niet voornemens is te vertrekken wordt de
  wedstrijd gestaakt coach is bevoegd mee te lopen tot de 6meter lijn.

  Hij mag echter pas de positie bij zijn bank verlaten als de scheidsrechter het
  meter gebied uit is

  In de verdediging blijft de coach zitten, waarbij hij/zij de 1½ meter norm in acht
  neemt

  De assistentcoach en teammanager blijven te allen tijde volgens de 1½ meter norm op de bank zitten

  Sanctie niet naleven: direct rood

  Bij een time out en wisselen van spelers is het toegestaan om op te staan
  altijd met inachtneming van de 1½ meternorm

  Bij een time out is de beweegruimte beperkt tot de eigen 5meterlijn. Dit ter
  bescherming van de scheidsrechter die staat bij een time out bij de middenlijn

  Tijdens de rustmomenten, time out (in en buiten het water), warming up,
  voorbespreking en andere activiteiten buiten de feitelijke wedstrijd moet de 1½
  meter norm in acht worden genomen door coach, overige begeleiding en sporters

  Indien, een coach-assistent-coach-teammanager of wisselspeler op de bank zich niet houdt aan de 1½ meter norm geldt het volgende:

  De scheidsrechters legt de wedstrijd direct stil

  Hij/zij toont de rode kaart aan de betreffende speler(s)/coach/assistent
  coach/teammanager

  Degene(n) die de rode kaart hebben gekregen worden verzocht via de vastgestelde looproutes de zwemzaal te verlaten
   

  Het spel kan, na het vertrek van de betreffende persoon/personen, uit de zwemzaal worden hervat

  Indien men niet voornemens is de zwemzaal te verlaten wordt de wedstrijd
  gestaakt

  Indien een speler, al dan niet tegen de scheidsrechter, al dan niet tegen een
  medespeler, al dan niet tegen de speler van de andere ploeg de Corona
  maatregelen niet respecteert geldt het volgende:

  De scheidsrechter bestraft de betreffende speler(s) met een rode kaart

  Situaties die zich in deze voor kunnen doen:

  Speler spuugt bewust in het gezicht van zijn tegenstander

  Speler komt uit het water en houdt zich niet aan 1½ meter norm

  Hiervoor geldt dus direct rood

  Na de wedstrijd verlaat iedereen volgens de aangewezen looproutes de zwemzaal

  We schudden geen handen en houden ons aan de 1½ meternorm

  De scheidsrechter kleedt zich om in de aangewezen kleedruimte

  Er is na de wedstrijd een aparte tafel voor een consumptie (drankje/broodje)

  Verlaat de accommodatie na consumptie

  In geval van een rode kaart maakt hij rapport op binnen 2 x 24 uur na de
  wedstrijd

  Normale procedure na het geven van een rode kaart geldt

  In Sportlink haal je de gegevens op en vul je het rapport in, zoals altijd

  In geval van een “Corona rode - kaart” moet je in je rapport vermelden dat de rode kaart Corona         gerelateerd is

  De tuchtcommissie zal deze rode kaarten zwaarder bestraffen

  Zij bestempelen dergelijk gedrag als “met opzet toebrengen van ernstig letsel”

  Houdt er rekening mee, dat uiterlijk tot vrijdag 12.00 uur het programma van
  wedstrijden kan worden aangepast.

  Check dus op tijd, hoe laat je wedstrijd zal zijn op zaterdag, te allen tijde!
   
   
 • Hoogkoor Boxmeer
  Zaterdag 05 september 2020
  Vanwege Corona jubilea in Hoogkoor
  Beste zwemvrienden afgelopen woensdag 2 september hebben we het 40 jarige jubileum van Hein Dijman gevierd in het Hoogkoor direct na de training. Onder de bezielende woorden van de voorzitter Maurice de Best werden de jubilarissen in het zonnetje gezet. Peter Francissen heeft nog 15 jaar te gaan, in de annalen van de vereniging was opgetekend dat het zilveren jubileum voor hem van toepassing was. Het bleef nog een tijdje onrustig in het Hoogkoor.
 • ALV 3 september 2020
  Dinsdag 25 augustus 2020
  ALV 3 september 2020
  Agenda ALV, BZ&PC
  Locatie zaaltje Drummerke Sambeekseweg 23,5831GK Boxmeer
  3-september 19.30h
  1. Opening, hartelijk welkom
  2. tekenen presentielijst
  2. Korte terugblik op het afgelopen seizoen
  3. Verslag kascommissie
  4. Nieuwe leden DB bestuur, Monique de Best als waterpolosecretaris en Bob Vervoort als penningmeester
  5. Speciaal moment van aandacht voor de aftredende penningmeester
  6. Puntensysteem
  7. Huldiging van de jubilarissen
  8. Rondvraag
  9. Sluiting
  1. Opening, hartelijk welkom
  Vergadering begint om 19.35u. opening door voorzitter met mededelingen. Ivm corona ander tijdstip dan normaal. Wellicht dat hieraan de lage opkomst aan te wijden is. Erik Wichhart is nieuw bij het zwemmen.
  2. tekenen presentielijst
  Aanwezigen tekenen presentielijst bij binnenkomst. Secretaris helaas afwezig.
  3. notulen vorige vergadering
  Notulen staan online onder algemeen.
  Actiepunten vorige ALV:
  -Trainer voor zwemmen is gevonden. Dank aan Jos Hendriks voor hulp bij de opstart.
  - actiepunt scorebord is afgerond
  - kluis voor Tablet is geregeld.         
  4. Korte terugblik op het afgelopen seizoen
  Verslag van Jos hendriks: kort verslag recreanten. Leuk groep om training te geven. fanatiek. aantal leden blijft groeien. Hier moet bestuur iets mee. Bestuur moet ook herzien de manier waarop de trainingen zijn ingedeeld. Reactie bestuur is dat hier na gekeken gaat worden. Jos stuurt dit verslag nog toe.
  Verslag zwemmen is er niet
  Verslag jeugdwaterpolo: Leuke en fanatieke groep waarbij het team vorig jaar kampioen is geworden. Dit jaar zelf twee teams
  Heren 1 is tevreden over de waterpolotrainingen.
  Heren 2 idem.
  5. info ledenadministratie
  update van don: Stabiel de afgelopen jaren. Dames waterpoloteam is gestopt, wordt gecompenseerd door nieuwe leden. Daling in 2017 is  door het opschonen van het bestand.
  Vraag: is er inzicht waarom leden stoppen. antwoord: nee
  Don stuur nog mail toe met overzichten.
  6. Verslag kascommissie
  Kascontrole is uitgevoerd door Rob Stevens en Fons Janssen, Geen bijzonderheden.
  • opmerking: inzicht in contributie per persoon die niet betaald is. .
  • opmerking: alle mutaties in de facturen map, zowel ingaand als uitgaand
  decharge is verleend door vergadering
  Jack Heijnemans zal volgend jaar samen met Rob Stevens Kascontrole te doen.
   
  Begroting & exploitatieoverzicht worden uitgedeeld en toegelicht.
  Algemeen: minder contributie, meer uitgaven badhuur
   
  • Vraag: gaan we de contributie verhogen omdat optisport nu ook de badhuur sneller verhoogd?
  Antwoord: Bestuur heeft hier wel over gesproken, maar dit mag enkel in de ledenvergadering. Dit zal meegenomen worden in ALV april 2021
   
  • volgende ALV is er weer een jaarbegroting.
   
  • idee: ledenwerving actie met gratis periode
   
  7. Nieuwe leden DB bestuur, Monique de Best als waterpolo secretaris en Bob Vervoort als penningmeester.
  Aftredend is Tinie van Elst. Hiervoor wordt aangedragen: Bob Vervoort. Bob wordt unaniem aangenomen.
  Aangedragen als waterpolo secretaris: Monique de Best. Unaniem aangenomen.
   
  8. Puntensysteem
  Daan Eising vertelt kort over het puntensysteem. Bedoeling is om de deelname als vrijwilliger te stimuleren. Maurice vult aan: geldt voor alle leden van de vereniging. ALV april 2021 presenteren
  9. Speciaal moment van aandacht voor de aftredende penningmeester
  Maurice doet een dankwoord voor Tinie. Tinie heeft zich zeker 6 jaar ingezet voor de club. Maurice vertelt wat anekdotes. Tinie is als enige lid, wat niet zwemt, die geen diploma heeft. heeft veel geregeld voor de club. Hartelijk dank voor jouw inzet. 
   
  10. Huldiging van de jubilarissen
  Maurice de Best jubilaris. Hans van Hooij doet een woordje en vertelt over de zwemcarriere van Maurice bij BZ&PC. Maurice is begonnen als zwemmer maar is nu al jarenlang waterpoloër. Maurice bedankt Hans voor de mooie woorden. Op naar de 50 jaar.
   
  11. Rondvraag
  • Jack:  Tijd was niet helemaal duidelijk.
  • Jos: Kan er op de website een postadres van bz&PC komen te staan?
  • Rob: Zijn er nog meer jubilarissen geweest?
  • Ja, Hein en Peter zijn in  de sporthal gehuldigd.
  • Volgende ALV is Pim Remmen.
  •  Monique: Basis-cursus scheidsrechter (nieuwe w-official) zal weer worden opgepakt. Cursus is veranderd. Wordt een online toets. Willen de scheidsrechters de cursus gaan geven? Kan ledenadministratie overzicht aandragen voor nieuwe w-officials?
  •  Hans: Er is een e-mail met info over covid info bij verschillende waterpoloclubs. Hans Stuurt deze mail door.
  •  Hans: Nieuw waterpoloseizoen begint 3,4 oktober. mocht dit wijzigen worden geeft Hans dit door.                    
   
  12. Sluiting
              20.44
   

   
 • Covid-19 en BZ&PC
  Dinsdag 25 augustus 2020
  Covid-19 en BZ&PC
  Beste leden, hierbij nog kort een samenvatting wat er allemaal gebeurd is nadat het Corona-virus onze zwemactiviteiten in het vaarwater kwam.
  1. We hadden te maken met een algehele lockdown.
  2. Na een aantal maanden is er weer voorzichtig begonnen met zwemmen. Dit na nauw overleg met de gemeente en Optisport. Wat resulteerde in het hierna afgebeelde protocol.
  3. Als bestuur delen we dit met jullie, om jullie te laten weten dat we ons in alle opzichten houden aan de uitgevaardigde regels. Hier moeten we het voorlopig mee doen!
  Optisport Protocol opening binnensport per 1 juli
  Uitgangspunten
  Onderstaande uitgangspunten zijn de basis voor social distancing binnen de binnensport:
  • Veilige omgeving voor alle medewerkers en sporters
  • Het bieden van een gezonde activiteit
  • Naleven van de 1,5 meter maatregel voor 18 jaar en ouder in individuele sporten
  • Er is nimmer sprake van rechtstreeks fysiek contact tussen sporter en medewerker
  • Aanvullende hygiënemaatregelen
  Ventilatie
  De rol van ventilatie- en airconditioningsystemen in de verspreiding van SARS-CoV-2 is nog niet opgehelderd. Het advies is:
   Geen recirculatie; streven naar 100% buitenlucht
   Ventilatie verhogen door klimaatbeheersing hoger te zetten (meer eruit blazen) en de ventilatie langer door te laten gaan
   De ramen open zetten om de ventilatie te vergroten
   
  Samengevat: Zet het ventilatiesysteem hoger, laat het systeem nadat de klanten weg zijn nog een paar uur op een lager niveau draaien en zet, waar mogelijk en/of noodzakelijk de ramen open.
  Triage of gezondheidscheck
  De gezondheidscheck/triage houdt in dat vóór het
  aangaan van de reservering en voorafgaand aan het
  sporten goed moet worden vastgesteld of de sporter
  gezond is, geen enkel begin van klachten heeft die
  passen bij COVID-19 of deel uitmaakt van een lopend
  contactonderzoek. Ook geldt dat niemand binnen het
  gezin/de thuissituatie koorts en/of benauwdheidsklachten
  heeft. Ditzelfde geldt ook voor de medewerkers
  voor aanvang van het werk. Beide partijen dragen
  hierin een grote eigen verantwoordelijkheid.
  De huurder van de binnensport accommodatie is verantwoordelijk voor de triage.
  Uitwerking maatregelen
  Om de uitgangspunten na te kunnen leven, zijn de maatregelen in onderstaande vier clusters verdeeld:
  1. Beheersen bezoekersstroom naar de binnensport (a) en de activiteit in de buitenruimte (b)
  2. Veiligheid en hygiëne voor medewerkers
  3. Veiligheid en hygiëne voor sporters
  4. Regels voor individuele sporter
  Er wordt gewerkt met 2 fases van opening:
  Fase 1 beperkte opening binnen vanaf 1 juli
  Fase 2 reguliere opening
  Binnen fase 1 wordt er aan de binnensport accommodatie de mogelijkheid geboden om onder strikte en verantwoorde voorwaarden wijze open te gaan om mensen op een veilige manier te laten sporten en bewegen en aan hun gezondheid te laten werken.
  Beperkte opening Fase 1
  Deze fase van beperkte opening is voor binnen activiteiten vanaf 1 juli. De voorwaarden in fase van beperkte opening zijn:
  Uitgangspunt 1a: beheersen stroom van de sporters op weg naar, in en uit de binnensport accommodatie
  1. De huurders zorgen ervoor dat de sporters de benodigde 1,5 meter ruimte kunnen houden, ook buiten de accommodatie. Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. De 1,5 meter afstand tijdens het sporten, dient waar mogelijk in acht genomen te worden, maar als dat een normale sportbeoefening in de weg staat, mag 1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten worden. Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening, dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines die ook per 1 juli weer open mogen." In de contacten met VWS wordt keer op keer bevestigd dat voor de binnensport, waaronder fitness, geldt dat 1,5 meter in acht genomen dient te worden. De uitzondering is gericht op de jeugd en sporten, waarbij contact (dichter dan 1,5 meter) nodig is.
  2. Huurders weten wie er aanwezig zijn in de binnen sportaccommodatie en leggen deze gegevens ook voor een bepaalde periode vast via een systeem van reserveren. Hiermee kunnen de maximale aantallen zoals afgesproken met het RIVM gegarandeerd worden’; Er is geen maximum aantal bezoekers indien er aan de triage en reserveringseisen wordt voldaan.
  3. Huurders stellen voor het betreden van de accommodatie een aantal vragen aan de sporters, de zogenaamde triage of gezondheidscheck. Hierin vragen de huurders aan de leden of deze in de afgelopen dagen last heeft gehad van de ziekteverschijnselen als (neus)verkoudheid, hoesten, niezen, keelpijn of koorts gehad heeft.
  4. De verhuurder informeert bij binnenkomst over de hygiëneregels in de accommodatie via een
  poster.
  5. In de binnensportaccommodatie is geen maximum aan het aantal aanwezigen indien er aan de triage en reserveringseisen kan worden voldaan. De 1,5m afstand regel geld voor individuele sporters oven de 18 jaar.
  6. Iedere sporter zorgt ervoor dat hij binnen het afgesproken tijdsblok het complex betreedt, traint en weer vertrekt;
  7. Aankomst in de binnensport accommodatie vindt niet eerder plaats dan op de afgesproken starttijd en sporters dienen na afloop direct te vertrekken;
  8. De kleedkamers, sauna, douches en andere faciliteiten van gelijke strekking, zijn geopend, mits de 1,5m in acht kan worden genomen;
  9. De toiletgroepen (mannen en vrouwen gescheiden) mogen door maximaal 1 persoon tegelijkertijd worden gebruikt. De gebruiker van het toilet reinigt voor en na gebruik zelf het toilet met schoonmaakspullen die door het centrum beschikbaar worden gesteld.
  10. De horeca is, in lijn met de richtlijnen met het RIVM, open. Ook in de horeca dient de 1,5 meter afstand gewaarborgd te worden. Het is mogelijk om consumpties te nuttigen in het centrum of te verkopen via een pintransactie of automatische incasso. De pinterminal dient na ieder gebruik gereinigd te worden. Voor het nuttigen van consumpties in de horeca dient de gereserveerde tijd door de sporter als kader (zie 6);
  Uitgangspunt 1b: beheersen stroom van de sporters op weg naar, tijdens en na de sportactiviteit in de openbare ruimte
  1. Trainers/begeleiders weten wie er aanwezig zijn bij de training. Er wordt alleen toegang verleend aan mensen die zich vooraf hebben aangemeld en die de vragen in het gezondheidscheck/triage met ‘nee’ beantwoord hebben;
  2. Trainers/begeleiders stellen bij aankomst (of daarvoor) een aantal vragen aan de sporters, de zogenaamde triage of gezondheidscheck. Hierin vragen de trainers aan de sporters of deze in de afgelopen dagen last heeft gehad van de ziekteverschijnselen als (neus) verkoudheid, hoesten, niezen, keelpijn of koorts.
  3. De activiteit vindt alleen plaats als de onderlinge afstand (tussen sporters 19 jaar en ouder onderling en tussen medewerkers en sporters) van 1,5 meter geborgd kan zijn - geen lichamelijk contact;
  4. Aankomst in de training vindt niet eerder plaats dan de afgesproken starttijd en sporters dienen na afloop direct te vertrekken;
  Uitgangspunt 2: veiligheid en hygiëne in de binnensport accommodatie
  1. Sanitaire voorzieningen (toiletten) zijn toegankelijk.
  2. Deuren blijven openstaan om het aantal contactpunten te verminderen. Deurklinken worden regelmatig schoongemaakt door huurder na gebruik;
  3. Prullenbakken mogen alleen worden gebruikt voor gebruikte desinfectiedoekjes, eigen afval neemt de sporter mee naar huis. De prullenbakken worden regelmatig geleegd;
  4. Volg de aanwijzingen zoals vermeld bij ventilatie: zet het ventilatiesysteem hoog, laat het systeem
  nadat de klanten weg zijn nog een paar uur op een lager niveau draaien en zet, waar mogelijk en/of
  noodzakelijk, ook de ramen open.
  1. Huurder zet tijdens aanwezigheid zo veel mogelijk ramen en (nood)deuren open om extra te ventileren.
  Uitgangspunt 3: veiligheid en hygiëne voor individuele sporters
  1. Voorafgaand aan of bij binnenkomst in de binnensport accommodatie werken sporters mee aan de triage of het controlegesprek. Zieke sporters moeten direct naar huis.
  2. Bij binnenkomst dienen sporters verplicht gebruik te maken van desinfecterende
  gel/zeep of hun handen te wassen;
  3. Sporters blijven thuis als ze ziek zijn of in de afgelopen 48 uur ziek zijn geweest;
  4. Sporters volgen aanwijzingen van personeel in het centrum of van de trainer/begeleider op;
  5. Sporters houden zich aan de regels over de aankomst en het vertrek in de omgeving van de binnensport accommodatie;
  6. Sporters vanaf 19 jaar vermijden fysiek contact met anderen in het complex of bij de training aanwezige sporters;
  7. Sporters nemen alle meegebrachte zaken (flesjes, etc.) weer mee naar huis;
  8. Sporters volgen de algemene richtlijnen van het RIVM met betrekking tot het minimaliseren van de
  verspreiding van de infectie.
  FASE 2
  In deze fase zal de binnensport accommodatie volledig operationeel zijn, inhoudende:
  1. Alle faciliteiten dan wel geboden diensten/services zijn weer open/toegankelijk;
  1. 2. Geen beperkingen van het aantal bezoekers dat gelijktijdig in de accommodatie aanwezig is;
  2. Bovenal geldt dat het handhaven van 1,5m afstand tussen personen de gouden regel is om de kans op besmetting zo klein mogelijk te laten zijn.
  3. Voortschrijdend inzicht heeft de verheid doen besluiten dat er, meer activiteiten ontplooid konden worden.

  Beste leden nog een keer, wij doen wat we kunnen om zwemmen voor onze leden mogelijk te maken in nauwe samenwerking met Optisport Hoogkoor. Als er wijzigingen zijn delen we dit met jullie.

  Bestuur BZ&PC
   
   
 • Werkzaamheden aan parkeerterrein Hoogkoor
  Vrijdag 14 augustus 2020
  Werkzaamheden aan parkeerterrein Hoogkoor
  De komende periode zullen er verschillende werkzaamheden plaatsvinden op en rondom het hoogkoor. Dit zal betekenen dat ’t Hoogkoor minder goed bereikbaar zal zijn en dat er minder parkeerplaatsen beschikbaar zijn.
   
  De werkzaamheden zullen zeker tot begin december 2020 duren. Voor meer informatie over de herindeling kan je terecht op de website van gemeente Boxmeer
   
 • Hoogkoor Boxmeer
  Maandag 29 juni 2020
  Trainingen voor het nieuwe seizoen '20-'21
  De trainingen voor het nieuwe seizoen starten op 24 augustus a.s. Laten we hopen dat we het komende seizoen volledig kunnen sporten. Dit jaar is het een en ander gewijzigd aan de trainingstijden. Daarnaast willen we ook nog even jullie aandacht voor de COVID 19 regels.

  Voor een aantal groepen zijn de trainingstijden gewijzigd. Hieronder zie je het complete overzicht:
  Tijd Maandag Woensdag Vrijdag
  18:00-19:00u Zwemgroep Zwemgroep  
  19:00-20:00u Waterpolo jeugd & Pupillen Recreanten  
  20:00-21:00u Recreanten Waterpolo jeugd  Recreanten Vrijdag
  21:00u-22:00u Waterpolo Heren Waterpolo Heren  

  Wat beterft de COVID 19 regels; de RIVM richtlijnen blijven onverkort nog geldig. 
  a. Wel is het zo dat er na het zwemmen in het Hoogkoor gedoucht kan worden.
  b. De grote kleedruimte kan niet gebruikt worden.
  c. Dus omkleden in de kleine kleedhokjes, welke na gebruik ook schoongemaakt moeten worden. Spullen zijn voorradig. Je hoeft je zwemkleding niet meer thuis al aan te trekken. Verstandig is het wel om je kleding in een tas mee de zwemhal in te nemen.
  d. Douchen kan mbv de zijdouches. Plafonddouches niet ivm 1,5 meter afstand.

  We hopen jullie allemaal volgende week weer te verwelkomen in 't Hoogkoor!
 • Hoogkoor Boxmeer
  Donderdag 25 juni 2020
  Laatste training, Toernooitje mag weer!!
  Op 1 juli (laatste training voor de waterpoloërs van dit seizoen) worden de regels met betrekking tot contactsporten versoepeld. Daarom willen wij jullie allemaal uitnodigen voor een klein waterpolotoernooi!

  Zorg dat je om 19.45u omgekleed bent en klaar staat in de Horeca van 't Hoogkoor zodat je jezelf kan inschrijven.
  Ieder lid van BZ&PC Boxmeer is welkom om deel te nemen aan dit toernooi! leuk om een keer te proberen toch? Tijdens het toernooitje zullen een aantal korte wedstrijdjes gespeeld worden. Doe je mee met de recreanten training op woensdag en wil je toch meedoen, kom dan zo snel mogelijk na de training naar de ingang van het zwembad bij de Horeca voor jouw inschrijving.

  Voor ieders veiligheid volgen we natuurlijk nog altijd de coronaregels zoals die nu gelden (1,5m afstand) als je niet deelneemt aan de wedstrijd.

   
Lid worden?
Schrijf je nu in!
 • Bewegez
 • Café-zaal 't Centrum Boxmeer
 • Installatietechniek C. de Bruijn
 • Cybox internet & communicatie
 • EEF Makelaars
 • Fysio Challenge
 • 't Hoogkoor
 • Pragmaticon
 • Pub Esser
 • Schaar en Naald
 • SponsorKliks, gratis sponsoren!
 • Vertaalbureau Francissen