Huishoudelijk reglement


Huishoudelijk reglement
 
Van de leden
 
Artikel 1
Je kunt lid worden van de vereniging door een inschrijfformulier in te leveren. Dit geldt voor alle vormen van lidmaatschap. Over toelating beslist het bestuur
 
Artikel 2
Alle leden conformeren zich via inschrijving automatisch tot het huishoudelijk reglement wat is vastgelegd in de statuten. Daarnaast worden leden automatisch ingeschreven bij de KNZB waarmee leden zich ook conformeren aan de statuten en reglementen van de KNZB. Met het lidmaatschap machtigen leden het bestuur van BZ&PC tot vertegenwoordiging bij de KNZB
 
Artikel 3
Het bestuur heeft de bevoegdheid om leden te schorsen als daar aanleiding toe bestaat. Onder schorsing wordt verstaan dat leden tijdelijk niet welkom zijn op trainingen en/of uitgesloten worden van deelname aan wedstrijden. Leden blijven tijdens schorsing contributieplichtig. Tegen een schorsing kan bezwaar worden ingediend bij het bestuur. Bij wanbetaling, wangedrag en schaden van de belangen van de KNZB en/of de vereniging kan het lid op voordracht van het bestuur bij besluit van de Algemene Leden Vergadering (ALV) het lidmaatschap worden beeindigd.
 
Van de geldmiddelen
 
Artikel 4
De inkomsten van de vereniging bestaan uit contributie, bijdragen van ondersteunende leden, sponsoring, gemeentelijke subsidie en toevallige baten. De contributie wordt jaarlijks op de ALV vastgesteld en wordt in een keer geincasseerd in het laatste kwartaal van het kalenderjaar.
 
Van het bestuur
 
Artikel 5
Het bestuur bestaat uit tenminste een voorzitter, secretaris en penningmeester. Deze vormen samen het dagelijks bestuur dat belast is met de behandeling van alle lopende en spoedeisende zaken. Bestuursleden worden in de ALV gekozen. Jaarlijks treedt circa een derde van het bestuur af, onder de voorwaarde dat voorzitter, secretaris en penningmeester in verschillende jaren aftreden. Het rooster van aftreden wordt door het bestuur op basis van functie vastgesteld. Aftredende bestuursleden kunnen zich herkiesbaar stellen. De voorzitter wordt in functie gekozen, de overige functies worden door het bestuur onderling verdeeld.
 
Jaar 1                   Voorzitter                          Wedstrijdsecretaris
Jaar 2                   Penningmeester               Bestuurslid algemeen
Jaar 3                   Secretaris                          Ledenadministrateur
 
Van de voorzitter
 
Artikel 6
De voorzitter leidt de vergadering en zorgt voor de uitvoering van alle besluiten van het bestuur en/of de ALV. Bij afwezigheid wordt hij vervangen door een ander bestuurslid, aan te wijzen door het bestuur. De voorzitter heeft het recht om de vergaderingen van een commissie bij te wonen en heeft daarin een adviserende stem.
 
Van de secretaris
 
Artikel 7
De secretaris is verantwoordelijk de agenda en notulen van de vergaderingen, is verantwoordelijk voor de correspondentie binnen de club en verzorgt het archief.
 
Van de penningmeester
 
Artikel 8
De penningmeester beheert de kas en is verantwoordelijk voor de boekhouding. Voor belangrijke uitgaven heeft hij de goedkeuring van het bestuur nodig. De penningmeester brengt op de ALV verslag uit van financiele stand van zaken en dient ter goedkeuring een begroting in voor het komende jaar. Beleggen met geld van de vereniging is niet toegestaan. De boekhouding over het afgelopen jaar wordt jaarlijks gecontroleerd zoals nader omschreven in artikel 10. Bij tussentijds aftreden legt de penningmeester binnen 8 dagen verantwoording af aan de kascommissie en het bestuur.
 
Van overige bestuursfuncties
 
Artikel 9
De overige bestuursleden vervangen indien nodig leden van het dagelijks bestuur.
 
Van de commissies
 
Artikel 10
Op de jaarlijkse ALV wordt kascommissie benoemd bestaande uit twee meerderjarige leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De kascommissie controleert voor de te houden ALV de boekhouding van de penningmeester over het afgelopen jaar en brengt op de ALV verslag uit van haar bevindingen.
 
Artikel 11
Het bestuur kan zich laten bijstaan door een of meer commissies.
 
Van de vergaderingen
 
Artikel 12
De voorzitter heeft het recht vergaderingen van het bestuur te beleggen zo vaak als hij dit nodig acht. De datum van de jaarlijkse ALV wordt door het bestuur vastgesteld. Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo vaak het bestuur dit nodig acht of op verzoek van tenminste twee derde deel van de stemgerechtigde leden. Het verzoek moet schriftelijk bij het bestuur worden ingediend onder opgave van de te behandelen onderwerpen. Het bestuur is verplicht om binnen vier weken aan dit verzoek te voldoen.
 
Artikel 13
De uitnodiging van een ALV wordt tenminste acht dagen tevoren aan de leden verstuurd met daarin opgave van de te behandelen punten.
 
Artikel 14
De agenda van de ALV dient tenminste onderstaande agendapunten te behandelen:
 1. Notulen van de vorige ALV
 2. Jaarverslag van het bestuur
 3. Jaarverslag van de penningmeester
 4. Verslag van de kascommissie
 5. Vaststelling van de begroting
 6. Verslagen van eventuele commissies
 7. Verkiezing van het bestuur
 8. Vaststelling van de contributie (indexatie)
 9. Inbreng van leden (rondvraag)
 
Van de stemmingen
 
Artikel 15
Behoudens in gevallen waarvan de statuten of het huishoudelijk reglement anders bepalen, worden besluiten genomen bij volstrekte meederheid van stemmen.
 
Artikel 16
Stemming over personen geschiedt schriftelijk. Bij onduidelijkheid is de stem van de voorzitter of diens plaatsvervanger beslissend.
 
Artikel 17
Een kopie van het geldende huishoudelijk reglement is altijd via de website www.bzpc.nl beschikbaar voor leden
 
Artikel 18
Het huishoudelijk reglement kan worden aangepast bij besluit van de ALV met een meerderheid van tenminste twee derde van de stemmen.
 
Artikel 19
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
 
Artikel 20
Wijzigingen van het huishoudelijk reglement treden in werking na aanneming door meederheid van stemmen in de ALV zoals beschreven in artikel 18.
 
 • Bewegez
 • Café-zaal 't Centrum Boxmeer
 • Installatietechniek C. de Bruijn
 • Cybox internet & communicatie
 • EEF Makelaars
 • 't Hoogkoor
 • HTB
 • Pragmaticon
 • Pub Esser
 • Schaar en Naald
 • SponsorKliks, gratis sponsoren!
 • Vertaalbureau Francissen